09 – I. Stravinsky, Ebony Concerto for clarinet and jazz ensemble I. Allegro moderato__44k-16b

09 – I. Stravinsky, Ebony Concerto for clarinet and jazz ensemble I. Allegro moderato__44k-16b.